آخرين بروزرساني
بسیاری از مدیران سازمانی از درک این موضوع که بهبود سازمانی نیاز به تعهد به یادگیری مداوم دارد ناتوان هستند
مجموعه اسناد
ردیفنوع سندناممعاونت/مدیریتبخششماره سند
۱آیین نامهآیین نامه برگزاری جلسات هیئت مدیرههیئت مدیرهندارد۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۱۰۰۰۳-۰۱
۲دستورالعملدستورالعمل اجرایی شورای عالی مراکزشورای عالی مراکزندارد۱۳۹۳۰۷۱۰-۱۱۰۰۱۰۰۰۴-۰۱
۳فرمفرم گزارش ارتباطات برون سازمانیارتباطات و ترویج امور خیرارتباطات و مشارکت های مردمی۱۳۹۳۰۹۲۵-۱۱۰۰۵۲۵۰۸-۰۱
۴آیین نامهآیین نامه ارتباطاتارتباطات و ترویج امور خیرارتباطات و مشارکت های مردمی۱۳۹۳۰۹۲۵-۱۱۰۰۵۲۵۰۳-۰۱
۵نمودار/جدولشرح وظایف ناظران پروژه¬هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۹۰۳-۱۱۰۰۲۲۹۰۹-۰۱
۶فرمفرم نامه تأیید پرداخت پروژهراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۹۰۳-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۱
۷فرمفرم صورت‌جلسه تعیین مجری و ناظر پروژه هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۷
۸فرمفرم صورت‌جلسه تصویب/عدم تصویب/رفع اشکالات پروپوزالراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۶
۹فرمفرم صورت‌وضعیت پرداخت نوبه‌ای قرارداد پژوهشیراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۵
۱۰دستورالعملدستورالعمل برگزاری جلسات کاربستراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۵
۱۱فرمفرم لیست اسامی کارشناسان همکار معاونتراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۴
۱۲فرمفرم نامه اعلام لیست کارکرد همکارانراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۳
۱۳فرمقرارداد نظارت پژوهشی معاونت راهبریراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۲
۱۴فرمقرارداد ساعتی پژوهشی معاونت راهبریراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۱
۱۵فرمقرارداد پژوهشی معاونت راهبریراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۰
۱۶دستورالعملدستورالعمل تشکیل پرونده پروژه هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۴
۱۷فرمفرم نامه عدم تصویب پروژهراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۹
۱۸فرمفرم نامه رفع نقایص و اشکالات پروژهراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۸
۱۹فرمفرم نامه تصویب پروژهراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۷
۲۰دستورالعملدستورالعمل مالی پروژه هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۳
۲۱فرمفرم ارزیابی طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال)راهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۶
۲۲فرمفرم طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال)راهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۵
۲۳فرمفرم نامه ارسال پیشنهاد پروژه به مجریراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۴
۲۴فرمفرم خلاصه اطلاعات/وضعیت پروژهراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۳
۲۵دستورالعملدستورالعمل تعیین اولویت اجرای پروژه هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۲
۲۶فرمفرم نامه اعلام لیست پروژه های برون سپاریراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۲
۲۷فرمفرم پیشنهاد پروژه RFPو دستورالعمل تدوین آنراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۱
۲۸دستورالعملدستورالعمل تدوین ساختار شکست کارراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۱
۲۹فرآیندروندنمای امور پروژه های معاونت راهبریراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۱۰-۰۱
۳۰نظام نامهنظام نامه امور پروژه هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۲-۰۱
۳۱فرمفرم اطلاعات و سوابق همکاران پژوهشیراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۸
۳۲نمودار/جدولشرایط احراز مجریان و ناظران پروژه هاراهبریامور پژوهشی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۹-۰۱
۳۳دستورالعملدستورالعمل تنظیم جدول برنامه و بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۴-۰۱
۳۴فرمفرم روکش سند برنامه و بودجه مرکز جهت ارائه به مدیریتراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۴
۳۵فرمنامه تخصیص بودجه لایحهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۳
۳۶فرمنامه ابلاغ لایحه متمم بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۲
۳۷فرآیندنمودار گردش کار ارائه لایحه متمم و اصلاحیه سند برنامه و بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۱۰-۰۲
۳۸فرمنامه تأیید صورت وضعیتراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۰
۳۹فرمفرم صورت وضعیت اجرای برنامهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۹
۴۰فرمنامه گزارش بودجه حقوق کارکنانراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۸
۴۱فرمفرم گزارش هزینه کرد فصلی بودجه در اختیار مدیرمرکز/معاونتراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۷
۴۲فرمنامه گزارش بودجه و حساب های مرکز/معاونتراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۶
۴۳فرمنامه تخصیص بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۵
۴۴فرمنامه ابلاغ سند برنامه و بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۴
۴۵فرمفرم تشریح برنامهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۳
۴۶فرمفرم اصلی برنامه و بودجه مرکز/معاونتراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۲
۴۷فرمنامه راهبری به مراکز جهت آغاز تنظیم سندراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۱
۴۸فرمفرم لایحه متممراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۱
۴۹فرآیندنمودار گردش کار نظام برنامه و بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۱۰-۰۱
۵۰نظام نامهنظام نامه برنامه و بودجهراهبریبرنامه و بودجه۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۲-۰۱
۵۱آیین نامهآیین نامه اجرایی کمیته تحولراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۹۰۸-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۲دستورالعملدستورالعمل تنظیم احکام مسئولیتراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۷۲۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۳آیین نامهآیین نامه نگارشراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۷۱۶-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۴دستورالعملدستورالعمل مکاتباتراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۷۱۶-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۵آیین نامهآیین نامه برگزاری جلسات شورای مدیرانراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۷۰۸-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۶دستورالعملدستورالعمل تدوین اسناد راهبردیراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۶۲۹-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۷دستورالعملدستورالعمل تنظیم قالب اسنادراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۶۲۴-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۸دستورالعملدستورالعمل شماره گذاری اسنادراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۶۰۵-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۹فرمفرم طرح و مدل مفهومی سند/فرم پیشنهادیراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۶۰۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۱
۶۰دستورالعملدستورالعمل تدوین اسناد اجراییراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۶۰۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۶۱فرمفرم صورت جلسهراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۳
۶۲فرمفرم هماهنگی جلسهراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۲
۶۳فرمفرم دعوت به جلسهراهبریسیستم ها و روش ها۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۱
۶۴فرمفرم اطلاعات فردی/رزومهسرمایه های انسانیبرنامه ریزی و جذب منابع انسانی۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۶۲۱۰۸-۰۱
۶۵آیین نامهآیین نامه استفاده از اینترنتمدیریت دانشنرم افزار/سخت افزار/زیرساخت۱۳۹۳۱۰۱۰-۱۱۰۰۸۰۲۰۳-۰۱
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113765 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir