آخرين بروزرساني شنبه 04 بهمن 1393
بسیاری از مدیران سازمانی از درک این موضوع که بهبود سازمانی نیاز به تعهد به یادگیری مداوم دارد ناتوان هستند
مجموعه اسناد
ردیف نوع سند نام معاونت/مدیریت بخش شماره سند
۱ آیین نامه آیین نامه برگزاری جلسات هیئت مدیره هیئت مدیره ندارد ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۱۰۰۰۳-۰۱
۲ دستورالعمل دستورالعمل اجرایی شورای عالی مراکز شورای عالی مراکز ندارد ۱۳۹۳۰۷۱۰-۱۱۰۰۱۰۰۰۴-۰۱
۳ فرم فرم گزارش ارتباطات برون سازمانی ارتباطات و ترویج امور خیر ارتباطات و مشارکت های مردمی ۱۳۹۳۰۹۲۵-۱۱۰۰۵۲۵۰۸-۰۱
۴ آیین نامه آیین نامه ارتباطات ارتباطات و ترویج امور خیر ارتباطات و مشارکت های مردمی ۱۳۹۳۰۹۲۵-۱۱۰۰۵۲۵۰۳-۰۱
۵ نمودار/جدول شرح وظایف ناظران پروژه¬ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۹۰۳-۱۱۰۰۲۲۹۰۹-۰۱
۶ فرم فرم نامه تأیید پرداخت پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۹۰۳-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۱
۷ فرم فرم صورت‌جلسه تعیین مجری و ناظر پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۷
۸ فرم فرم صورت‌جلسه تصویب/عدم تصویب/رفع اشکالات پروپوزال راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۶
۹ فرم فرم صورت‌وضعیت پرداخت نوبه‌ای قرارداد پژوهشی راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۵
۱۰ دستورالعمل دستورالعمل برگزاری جلسات کاربست راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۵
۱۱ فرم فرم لیست اسامی کارشناسان همکار معاونت راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۴
۱۲ فرم فرم نامه اعلام لیست کارکرد همکاران راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۳
۱۳ فرم قرارداد نظارت پژوهشی معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۲
۱۴ فرم قرارداد ساعتی پژوهشی معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۱
۱۵ فرم قرارداد پژوهشی معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۰
۱۶ دستورالعمل دستورالعمل تشکیل پرونده پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۴
۱۷ فرم فرم نامه عدم تصویب پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۹
۱۸ فرم فرم نامه رفع نقایص و اشکالات پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۸
۱۹ فرم فرم نامه تصویب پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۷
۲۰ دستورالعمل دستورالعمل مالی پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۳
۲۱ فرم فرم ارزیابی طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۶
۲۲ فرم فرم طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۵
۲۳ فرم فرم نامه ارسال پیشنهاد پروژه به مجری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۴
۲۴ فرم فرم خلاصه اطلاعات/وضعیت پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۳
۲۵ دستورالعمل دستورالعمل تعیین اولویت اجرای پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۲
۲۶ فرم فرم نامه اعلام لیست پروژه های برون سپاری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۲
۲۷ فرم فرم پیشنهاد پروژه RFPو دستورالعمل تدوین آن راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۱
۲۸ دستورالعمل دستورالعمل تدوین ساختار شکست کار راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۱
۲۹ فرآیند روندنمای امور پروژه های معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۱۰-۰۱
۳۰ نظام نامه نظام نامه امور پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۲-۰۱
۳۱ فرم فرم اطلاعات و سوابق همکاران پژوهشی راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۸
۳۲ نمودار/جدول شرایط احراز مجریان و ناظران پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۹-۰۱
۳۳ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم جدول برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۴-۰۱
۳۴ فرم فرم روکش سند برنامه و بودجه مرکز جهت ارائه به مدیریت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۴
۳۵ فرم نامه تخصیص بودجه لایحه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۳
۳۶ فرم نامه ابلاغ لایحه متمم بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۲
۳۷ فرآیند نمودار گردش کار ارائه لایحه متمم و اصلاحیه سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۱۰-۰۲
۳۸ فرم نامه تأیید صورت وضعیت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۰
۳۹ فرم فرم صورت وضعیت اجرای برنامه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۹
۴۰ فرم نامه گزارش بودجه حقوق کارکنان راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۸
۴۱ فرم فرم گزارش هزینه کرد فصلی بودجه در اختیار مدیرمرکز/معاونت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۷
۴۲ فرم نامه گزارش بودجه و حساب های مرکز/معاونت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۶
۴۳ فرم نامه تخصیص بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۵
۴۴ فرم نامه ابلاغ سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۴
۴۵ فرم فرم تشریح برنامه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۳
۴۶ فرم فرم اصلی برنامه و بودجه مرکز/معاونت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۲
۴۷ فرم نامه راهبری به مراکز جهت آغاز تنظیم سند راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۱
۴۸ فرم فرم لایحه متمم راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۱
۴۹ فرآیند نمودار گردش کار نظام برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۱۰-۰۱
۵۰ نظام نامه نظام نامه برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۲-۰۱
۵۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی کمیته تحول راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۹۰۸-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۲ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم احکام مسئولیت راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۲۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۳ آیین نامه آیین نامه نگارش راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۱۶-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۴ دستورالعمل دستورالعمل مکاتبات راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۱۶-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۵ آیین نامه آیین نامه برگزاری جلسات شورای مدیران راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۰۸-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۶ دستورالعمل دستورالعمل تدوین اسناد راهبردی راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۲۹-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۷ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم قالب اسناد راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۲۴-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۸ دستورالعمل دستورالعمل شماره گذاری اسناد راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۰۵-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۹ فرم فرم طرح و مدل مفهومی سند/فرم پیشنهادی راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۰۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۱
۶۰ دستورالعمل دستورالعمل تدوین اسناد اجرایی راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۰۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۶۱ فرم فرم صورت جلسه راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۳
۶۲ فرم فرم هماهنگی جلسه راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۲
۶۳ فرم فرم دعوت به جلسه راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۱
۶۴ فرم فرم اطلاعات فردی/رزومه سرمایه های انسانی برنامه ریزی و جذب منابع انسانی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۶۲۱۰۸-۰۱
۶۵ آیین نامه آیین نامه استفاده از اینترنت مدیریت دانش نرم افزار/سخت افزار/زیرساخت ۱۳۹۳۱۰۱۰-۱۱۰۰۸۰۲۰۳-۰۱
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir