آخرين بروزرساني شنبه 24 ژانویه 2015

مجموعه اسناد

ردیف نوع سند نام معاونت/مدیریت بخش شماره سند
۱ آیین نامه آیین نامه برگزاری جلسات هیئت مدیره هیئت مدیره ندارد ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۱۰۰۰۳-۰۱
۲ دستورالعمل دستورالعمل اجرایی شورای عالی مراکز شورای عالی مراکز ندارد ۱۳۹۳۰۷۱۰-۱۱۰۰۱۰۰۰۴-۰۱
۳ فرم فرم گزارش ارتباطات برون سازمانی ارتباطات و ترویج امور خیر ارتباطات و مشارکت های مردمی ۱۳۹۳۰۹۲۵-۱۱۰۰۵۲۵۰۸-۰۱
۴ آیین نامه آیین نامه ارتباطات ارتباطات و ترویج امور خیر ارتباطات و مشارکت های مردمی ۱۳۹۳۰۹۲۵-۱۱۰۰۵۲۵۰۳-۰۱
۵ نمودار/جدول شرح وظایف ناظران پروژه¬ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۹۰۳-۱۱۰۰۲۲۹۰۹-۰۱
۶ فرم فرم نامه تأیید پرداخت پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۹۰۳-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۱
۷ فرم فرم صورت‌جلسه تعیین مجری و ناظر پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۷
۸ فرم فرم صورت‌جلسه تصویب/عدم تصویب/رفع اشکالات پروپوزال راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۶
۹ فرم فرم صورت‌وضعیت پرداخت نوبه‌ای قرارداد پژوهشی راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۵
۱۰ دستورالعمل دستورالعمل برگزاری جلسات کاربست راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۵
۱۱ فرم فرم لیست اسامی کارشناسان همکار معاونت راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۴
۱۲ فرم فرم نامه اعلام لیست کارکرد همکاران راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۳
۱۳ فرم قرارداد نظارت پژوهشی معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۲
۱۴ فرم قرارداد ساعتی پژوهشی معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۱
۱۵ فرم قرارداد پژوهشی معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۰
۱۶ دستورالعمل دستورالعمل تشکیل پرونده پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۴
۱۷ فرم فرم نامه عدم تصویب پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۹
۱۸ فرم فرم نامه رفع نقایص و اشکالات پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۸
۱۹ فرم فرم نامه تصویب پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۷
۲۰ دستورالعمل دستورالعمل مالی پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۳
۲۱ فرم فرم ارزیابی طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۶
۲۲ فرم فرم طرح پیشنهادی پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۵
۲۳ فرم فرم نامه ارسال پیشنهاد پروژه به مجری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۴
۲۴ فرم فرم خلاصه اطلاعات/وضعیت پروژه راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۳
۲۵ دستورالعمل دستورالعمل تعیین اولویت اجرای پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۲
۲۶ فرم فرم نامه اعلام لیست پروژه های برون سپاری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۲
۲۷ فرم فرم پیشنهاد پروژه RFPو دستورالعمل تدوین آن راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۰۱
۲۸ دستورالعمل دستورالعمل تدوین ساختار شکست کار راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۴-۰۱
۲۹ فرآیند روندنمای امور پروژه های معاونت راهبری راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۱۰-۰۱
۳۰ نظام نامه نظام نامه امور پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۲-۰۱
۳۱ فرم فرم اطلاعات و سوابق همکاران پژوهشی راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۸-۱۸
۳۲ نمودار/جدول شرایط احراز مجریان و ناظران پروژه ها راهبری امور پژوهشی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۲۲۹۰۹-۰۱
۳۳ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم جدول برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۴-۰۱
۳۴ فرم فرم روکش سند برنامه و بودجه مرکز جهت ارائه به مدیریت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۴
۳۵ فرم نامه تخصیص بودجه لایحه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۳
۳۶ فرم نامه ابلاغ لایحه متمم بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۲
۳۷ فرآیند نمودار گردش کار ارائه لایحه متمم و اصلاحیه سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۱۰-۰۲
۳۸ فرم نامه تأیید صورت وضعیت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۰
۳۹ فرم فرم صورت وضعیت اجرای برنامه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۹
۴۰ فرم نامه گزارش بودجه حقوق کارکنان راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۸
۴۱ فرم فرم گزارش هزینه کرد فصلی بودجه در اختیار مدیرمرکز/معاونت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۷
۴۲ فرم نامه گزارش بودجه و حساب های مرکز/معاونت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۶
۴۳ فرم نامه تخصیص بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۵
۴۴ فرم نامه ابلاغ سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۴
۴۵ فرم فرم تشریح برنامه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۳
۴۶ فرم فرم اصلی برنامه و بودجه مرکز/معاونت راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۲
۴۷ فرم نامه راهبری به مراکز جهت آغاز تنظیم سند راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۰۱
۴۸ فرم فرم لایحه متمم راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۸-۱۱
۴۹ فرآیند نمودار گردش کار نظام برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۱۰-۰۱
۵۰ نظام نامه نظام نامه برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه ۱۳۹۳۰۴۲۴-۱۱۰۰۲۰۹۰۲-۰۱
۵۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی کمیته تحول راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۹۰۸-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۲ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم احکام مسئولیت راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۲۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۳ آیین نامه آیین نامه نگارش راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۱۶-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۴ دستورالعمل دستورالعمل مکاتبات راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۱۶-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۵ آیین نامه آیین نامه برگزاری جلسات شورای مدیران راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۷۰۸-۱۱۰۰۲۰۸۰۳-۰۱
۵۶ دستورالعمل دستورالعمل تدوین اسناد راهبردی راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۲۹-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۷ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم قالب اسناد راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۲۴-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۸ دستورالعمل دستورالعمل شماره گذاری اسناد راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۰۵-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۵۹ فرم فرم طرح و مدل مفهومی سند/فرم پیشنهادی راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۰۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۱
۶۰ دستورالعمل دستورالعمل تدوین اسناد اجرایی راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۶۰۲-۱۱۰۰۲۰۸۰۴-۰۱
۶۱ فرم فرم صورت جلسه راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۳
۶۲ فرم فرم هماهنگی جلسه راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۲
۶۳ فرم فرم دعوت به جلسه راهبری سیستم ها و روش ها ۱۳۹۳۰۴۳۰-۱۱۰۰۲۰۸۰۸-۰۱
۶۴ فرم فرم اطلاعات فردی/رزومه سرمایه های انسانی برنامه ریزی و جذب منابع انسانی ۱۳۹۳۰۶۳۱-۱۱۰۰۶۲۱۰۸-۰۱
۶۵ آیین نامه آیین نامه استفاده از اینترنت مدیریت دانش نرم افزار/سخت افزار/زیرساخت ۱۳۹۳۱۰۱۰-۱۱۰۰۸۰۲۰۳-۰۱
نظرات[ ۰ ] | موضوع: اسناد و آیین نامه ها | 2015/01/24 | | |


نظر بدهید

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir