مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله با هدف رشد دادن سادات، به‌منظور تعظیم و تکریم آن‌ها، در دو عرصۀ تربیت جامع، در سطح ملی بنا نهاده شده است. این عرصه‌ها شامل عرصۀ تربیت دینی و استعدادپروری و عرصۀ مدیریت رشد شبکۀ سرمایه‌های انسانی برای خدمت دوسویه به سادات و جامعه است. این مرکز فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است و اکنون در اصفهان و قم، پذیرای قدوم صدها دانش‌آموز از خانواده‌های محترم سادات است. مخاطبان این مرکز از میان دانش‌آموزان آمادۀ ورود به پایۀ چهارم و طی فرایند آزمون کتبی، تست هوش، مصاحبه و اردوی رفتارشناسی جذب می‌شوند. این دانش‌آموزان در مدت نُه سال، در دو بُعد تربیت دینی و پرورش استعداد، در چهار عرصه رشد می‌یابند:

۱. تربیت دیـنـی و استعدادپروری: این عرصه شامل تربیت دینی و استعدادپروری مخاطبان در فرایندی یکپارچه است که این اقدامات را در بر می‌گیرد: شناسایی استعدادها، پرورش آن‌ها در عرصه‌های گوناگون اخلاقی، علمی و فناوری و در نهایت، آماده‌سازی آن‌ها برای جای‌گیری در نقش‌های مؤثر اجتماعی.

۲. جهت‌دهیݡ به‌سمت نقش مؤثر: توأم با فرایند تـــربــیــت وپــــرورش اسـتـــعـداد، مــتنــاســب بــاویـــژگی‌های فــــردی و مهارت‌های اکتسابی، سازوکاری طـــراحـــی شده است که بــه‌کمک آن، متربیان ومخاطبان سلاله به‌سمت مـؤثرترین نقــش اجتماعی خـود هـدایت می‌شوند. آنان در این مـسیر، هـمواره، پـایــش مــی‌شـــونــد.

۳. پشتیبانی مادی و معنوی از تولید و تحقق ایده: در این عرصه فرصتی ایجاد می‌شود که در آن، استعدادها و خلاقیت‌های مخاطبان سلاله شـناسـایی و از آن حـمـایت مادی و مـعـنـوی می‌شود.

۴. مـدیـریـت رشد شبکۀ سرمایۀ انسانی:
ســـرمــایه‌های ارزشــمــنـــدِ پـــرورش‌یــــافـــتـــه و تربیت‌شــده در ســلاله با هدف هـــم‌افـــزایی و تـــوفـیق بیــشتر در اهداف تـرسیمی، تحت شبــکه‌ای مــؤثـر، با یکدیگر مــــرتــــبـــط شـده و اثـــربــخشــی نــقــش اجــتماعی خود را دوچـــــنـــدان مـــی‌کنـــــند. بــخــش مهمی از فراینــد تـربیـتی و پرورش استـعداد در ســلاله، در قالب مدرسۀ اشتغال شکل می‌گیرد. متربیان با ورود به آن، در فضایی نزدیک به فضای اشتغال، نقش اجتماعی پرورش یافته و آمادگی لازم برای حرکت به‌سمت نقش مؤثر خود در جامعه را در سطحی مطلوب‌تر کسب می‌کــنند.مــرکــز ســـلاله با نگاه به آینده، سعی
می‌کند برنامه‌های کاربردی طراحی کرده و شعار خود را «برای آینده،امروز تربیت ‌کنیم» قـــــــــرار داده اســـت.

وجـه تـمـایــز این مجموعه با سایر مجموعه‌های تربیتی، بهره‌مندی از این امکانات و ویژگی‌هاست:
۱. سامانۀ رصد استعدادی و تربیتی سرات: این سامانه برای بارگذاری مستمر اطلاعات تربیتی و استعدادی متربیان و دادن گزارش‌های آماری در این زمینه، به‌منظور رصد فرایند رشد متربیان طراحی شده است؛
۲. تدوین اسناد محتوایی شجرۀ طوبی و سند طراوت که هریک به‌ترتیب شامل نظام‌نامۀ تربیتی و نظام‌نامۀ استعدادیابی و استعدادپروری مرکز سلاله در طول نُه سال عضویت متربی است؛
۳. بهره‌مندی از فضای اردوگاهی، زمین چمن مصنوعی، استخر، سالن بازی، زمین والیبال، پل معلق، ترامبولین، کارتینگ و امکان اقامت و پذیرایی از اردوها با ظرفیت صدها نفر؛
۴. حضور مربیان و کادر پویا، جوان، خلاق و آموزش‌دیده، متناسب با روش‌های جدید استعدادی و تربیتی؛
۵. بهره‌مندی از روش‌های علمی و منحصربه‌فرد در شناسایی و جذب متربیان.