مرکز رشد و حمایت از طلاب نخبه: در راستای دغدغه دستیابی به نظام جامع فقهی، ابتدا با تاسیس مدرسه تخصصی فقهی با اولویت اقتصاد اسلامی با پوشش بیش از 110 طلبه از پایه هفتم تا درس خارج، و سپس، پس از ایفای این نقش توسط دیگران، با هدف خارج کردن حوزه علمیه از صرفا جوابگویی و تشویق طلاب و علمای اعلام به سمت حل مساله و حصول نظام پیاده سازی فقهی، اقدام به تاسیس پردیس حوزوی آلا با تشکیل و پیاده سازی حلقه های زنجیره ارزشی این امر او حمایت از تربیت مجتهد متخصص نسبت به مسائل جامعه در رشته های تخصصی، ثانيا مرکز رشد ایده های دینی و فرهنگی و ثالثا مرکز هم اندیشی و جلسات مستمر با مدیران ارشد اجرایی و متخصصان حوزوی و دانشگاهی با رویکرد حل مسأله