آخرين بروزرساني شنبه 04 بهمن 1393
بسیاری از مدیران سازمانی از درک این موضوع که بهبود سازمانی نیاز به تعهد به یادگیری مداوم دارد ناتوان هستند
مجموعه اسناد
ردیف نوع سند نام معاونت/مدیریت بخش شماره سند
1 آيين نامه آيين نامه برگزاري جلسات هيئت مديره هيئت مديره ندارد 13930430-110010003-01
2 دستورالعمل دستورالعمل اجرايي شوراي عالي مراكز شوراي عالي مراكز ندارد 13930710-110010004-01
3 فرم فرم گزارش ارتباطات برون سازماني ارتباطات و ترويج امور خير ارتباطات و مشاركت هاي مردمي 13930925-110052508-01
4 آيين نامه آيين نامه ارتباطات ارتباطات و ترويج امور خير ارتباطات و مشاركت هاي مردمي 13930925-110052503-01
5 نمودار/جدول شرح وظايف ناظران پروژه¬ها راهبری امور پژوهشي 13930903-110022909-01
6 فرم فرم نامه تأييد پرداخت پروژه راهبری امور پژوهشي 13930903-110022908-01
7 فرم فرم صورت‌جلسه تعيين مجري و ناظر پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-17
8 فرم فرم صورت‌جلسه تصويب/عدم تصويب/رفع اشكالات پروپوزال راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-16
9 فرم فرم صورت‌وضعيت پرداخت نوبه‌اي قرارداد پژوهشي راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-15
10 دستورالعمل دستورالعمل برگزاري جلسات كاربست راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-05
11 فرم فرم ليست اسامي كارشناسان همكار معاونت راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-14
12 فرم فرم نامه اعلام ليست كاركرد همكاران راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-13
13 فرم قرارداد نظارت پژوهشي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-12
14 فرم قرارداد ساعتي پژوهشي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-11
15 فرم قرارداد پژوهشي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-10
16 دستورالعمل دستورالعمل تشكيل پرونده پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-04
17 فرم فرم نامه عدم تصويب پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-09
18 فرم فرم نامه رفع نقايص و اشكالات پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-08
19 فرم فرم نامه تصويب پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-07
20 دستورالعمل دستورالعمل مالي پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-03
21 فرم فرم ارزيابي طرح پيشنهادي پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-06
22 فرم فرم طرح پيشنهادي پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-05
23 فرم فرم نامه ارسال پيشنهاد پروژه به مجري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-04
24 فرم فرم خلاصه اطلاعات/وضعيت پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-03
25 دستورالعمل دستورالعمل تعيين اولويت اجراي پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-02
26 فرم فرم نامه اعلام ليست پروژه هاي برون سپاري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-02
27 فرم فرم پيشنهاد پروژه RFPو دستورالعمل تدوين آن راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-01
28 دستورالعمل دستورالعمل تدوين ساختار شكست كار راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-01
29 فرآيند روندنماي امور پروژه هاي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022910-01
30 نظام نامه نظام نامه امور پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022902-01
31 فرم فرم اطلاعات و سوابق همكاران پژوهشي راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-18
32 نمودار/جدول شرايط احراز مجريان و ناظران پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022909-01
33 دستورالعمل دستورالعمل تنظيم جدول برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020904-01
34 فرم فرم روكش سند برنامه و بودجه مركز جهت ارائه به مديريت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-14
35 فرم نامه تخصيص بودجه لايحه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-13
36 فرم نامه ابلاغ لايحه متمم بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-12
37 فرآيند نمودار گردش كار ارائه لايحه متمم و اصلاحيه سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020910-02
38 فرم نامه تأييد صورت وضعيت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-10
39 فرم فرم صورت وضعيت اجراي برنامه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-09
40 فرم نامه گزارش بودجه حقوق كاركنان راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-08
41 فرم فرم گزارش هزينه كرد فصلي بودجه در اختيار مديرمركز/معاونت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-07
42 فرم نامه گزارش بودجه و حساب هاي مركز/معاونت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-06
43 فرم نامه تخصيص بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-05
44 فرم نامه ابلاغ سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-04
45 فرم فرم تشريح برنامه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-03
46 فرم فرم اصلي برنامه و بودجه مركز/معاونت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-02
47 فرم نامه راهبري به مراكز جهت آغاز تنظيم سند راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-01
48 فرم فرم لايحه متمم راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-11
49 فرآيند نمودار گردش كار نظام برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020910-01
50 نظام نامه نظام نامه برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020902-01
51 آيين نامه آيين نامه اجرايي كميته تحول راهبری سيستم ها و روش ها 13930908-110020803-01
52 دستورالعمل دستورالعمل تنظيم احكام مسئوليت راهبری سيستم ها و روش ها 13930722-110020804-01
53 آيين نامه آيين نامه نگارش راهبری سيستم ها و روش ها 13930716-110020803-01
54 دستورالعمل دستورالعمل مكاتبات راهبری سيستم ها و روش ها 13930716-110020804-01
55 آيين نامه آيين نامه برگزاري جلسات شوراي مديران راهبری سيستم ها و روش ها 13930708-110020803-01
56 دستورالعمل دستورالعمل تدوين اسناد راهبردي راهبری سيستم ها و روش ها 13930629-110020804-01
57 دستورالعمل دستورالعمل تنظيم قالب اسناد راهبری سيستم ها و روش ها 13930624-110020804-01
58 دستورالعمل دستورالعمل شماره گذاري اسناد راهبری سيستم ها و روش ها 13930605-110020804-01
59 فرم فرم طرح و مدل مفهومي سند/فرم پيشنهادي راهبری سيستم ها و روش ها 13930602-110020808-01
60 دستورالعمل دستورالعمل تدوين اسناد اجرايي راهبری سيستم ها و روش ها 13930602-110020804-01
61 فرم فرم صورت جلسه راهبری سيستم ها و روش ها 13930430-110020808-03
62 فرم فرم هماهنگي جلسه راهبری سيستم ها و روش ها 13930430-110020808-02
63 فرم فرم دعوت به جلسه راهبری سيستم ها و روش ها 13930430-110020808-01
64 فرم فرم اطلاعات فردي/رزومه سرمايه هاي انساني برنامه ريزي و جذب منابع انساني 13930631-110062108-01
65 آيين نامه آيين نامه استفاده از اينترنت مديريت دانش نرم افزار/سخت افزار/زيرساخت 13931010-110080203-01
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir