آخرين بروزرساني چهارشنبه 08 دی 1400

مجموعه اسناد

ردیف نوع سند نام معاونت/مدیریت بخش شماره سند
1 آيين نامه آيين نامه برگزاري جلسات هيئت مديره هيئت مديره ندارد 13930430-110010003-01
2 دستورالعمل دستورالعمل اجرايي شوراي عالي مراكز شوراي عالي مراكز ندارد 13930710-110010004-01
3 فرم فرم گزارش ارتباطات برون سازماني ارتباطات و ترويج امور خير ارتباطات و مشاركت هاي مردمي 13930925-110052508-01
4 آيين نامه آيين نامه ارتباطات ارتباطات و ترويج امور خير ارتباطات و مشاركت هاي مردمي 13930925-110052503-01
5 نمودار/جدول شرح وظايف ناظران پروژه¬ها راهبری امور پژوهشي 13930903-110022909-01
6 فرم فرم نامه تأييد پرداخت پروژه راهبری امور پژوهشي 13930903-110022908-01
7 فرم فرم صورت‌جلسه تعيين مجري و ناظر پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-17
8 فرم فرم صورت‌جلسه تصويب/عدم تصويب/رفع اشكالات پروپوزال راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-16
9 فرم فرم صورت‌وضعيت پرداخت نوبه‌اي قرارداد پژوهشي راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-15
10 دستورالعمل دستورالعمل برگزاري جلسات كاربست راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-05
11 فرم فرم ليست اسامي كارشناسان همكار معاونت راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-14
12 فرم فرم نامه اعلام ليست كاركرد همكاران راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-13
13 فرم قرارداد نظارت پژوهشي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-12
14 فرم قرارداد ساعتي پژوهشي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-11
15 فرم قرارداد پژوهشي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-10
16 دستورالعمل دستورالعمل تشكيل پرونده پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-04
17 فرم فرم نامه عدم تصويب پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-09
18 فرم فرم نامه رفع نقايص و اشكالات پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-08
19 فرم فرم نامه تصويب پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-07
20 دستورالعمل دستورالعمل مالي پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-03
21 فرم فرم ارزيابي طرح پيشنهادي پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-06
22 فرم فرم طرح پيشنهادي پروژه (پروپوزال) راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-05
23 فرم فرم نامه ارسال پيشنهاد پروژه به مجري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-04
24 فرم فرم خلاصه اطلاعات/وضعيت پروژه راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-03
25 دستورالعمل دستورالعمل تعيين اولويت اجراي پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-02
26 فرم فرم نامه اعلام ليست پروژه هاي برون سپاري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-02
27 فرم فرم پيشنهاد پروژه RFPو دستورالعمل تدوين آن راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-01
28 دستورالعمل دستورالعمل تدوين ساختار شكست كار راهبری امور پژوهشي 13930631-110022904-01
29 فرآيند روندنماي امور پروژه هاي معاونت راهبري راهبری امور پژوهشي 13930631-110022910-01
30 نظام نامه نظام نامه امور پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022902-01
31 فرم فرم اطلاعات و سوابق همكاران پژوهشي راهبری امور پژوهشي 13930631-110022908-18
32 نمودار/جدول شرايط احراز مجريان و ناظران پروژه ها راهبری امور پژوهشي 13930631-110022909-01
33 دستورالعمل دستورالعمل تنظيم جدول برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020904-01
34 فرم فرم روكش سند برنامه و بودجه مركز جهت ارائه به مديريت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-14
35 فرم نامه تخصيص بودجه لايحه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-13
36 فرم نامه ابلاغ لايحه متمم بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-12
37 فرآيند نمودار گردش كار ارائه لايحه متمم و اصلاحيه سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020910-02
38 فرم نامه تأييد صورت وضعيت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-10
39 فرم فرم صورت وضعيت اجراي برنامه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-09
40 فرم نامه گزارش بودجه حقوق كاركنان راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-08
41 فرم فرم گزارش هزينه كرد فصلي بودجه در اختيار مديرمركز/معاونت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-07
42 فرم نامه گزارش بودجه و حساب هاي مركز/معاونت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-06
43 فرم نامه تخصيص بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-05
44 فرم نامه ابلاغ سند برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-04
45 فرم فرم تشريح برنامه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-03
46 فرم فرم اصلي برنامه و بودجه مركز/معاونت راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-02
47 فرم نامه راهبري به مراكز جهت آغاز تنظيم سند راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-01
48 فرم فرم لايحه متمم راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020908-11
49 فرآيند نمودار گردش كار نظام برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020910-01
50 نظام نامه نظام نامه برنامه و بودجه راهبری برنامه و بودجه 13930424-110020902-01
51 آيين نامه آيين نامه اجرايي كميته تحول راهبری سيستم ها و روش ها 13930908-110020803-01
52 دستورالعمل دستورالعمل تنظيم احكام مسئوليت راهبری سيستم ها و روش ها 13930722-110020804-01
53 آيين نامه آيين نامه نگارش راهبری سيستم ها و روش ها 13930716-110020803-01
54 دستورالعمل دستورالعمل مكاتبات راهبری سيستم ها و روش ها 13930716-110020804-01
55 آيين نامه آيين نامه برگزاري جلسات شوراي مديران راهبری سيستم ها و روش ها 13930708-110020803-01
56 دستورالعمل دستورالعمل تدوين اسناد راهبردي راهبری سيستم ها و روش ها 13930629-110020804-01
57 دستورالعمل دستورالعمل تنظيم قالب اسناد راهبری سيستم ها و روش ها 13930624-110020804-01
58 دستورالعمل دستورالعمل شماره گذاري اسناد راهبری سيستم ها و روش ها 13930605-110020804-01
59 فرم فرم طرح و مدل مفهومي سند/فرم پيشنهادي راهبری سيستم ها و روش ها 13930602-110020808-01
60 دستورالعمل دستورالعمل تدوين اسناد اجرايي راهبری سيستم ها و روش ها 13930602-110020804-01
61 فرم فرم صورت جلسه راهبری سيستم ها و روش ها 13930430-110020808-03
62 فرم فرم هماهنگي جلسه راهبری سيستم ها و روش ها 13930430-110020808-02
63 فرم فرم دعوت به جلسه راهبری سيستم ها و روش ها 13930430-110020808-01
64 فرم فرم اطلاعات فردي/رزومه سرمايه هاي انساني برنامه ريزي و جذب منابع انساني 13930631-110062108-01
65 آيين نامه آيين نامه استفاده از اينترنت مديريت دانش نرم افزار/سخت افزار/زيرساخت 13931010-110080203-01
نظرات[ 0 ] | موضوع: معاونت طرح و برنامه | 1393/11/04 | | |


نظر بدهید

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir