به همت مرکز نوآوری بنیاد آلاء اولین رویداد حل مسئله برهان برگزار گردید

رویداد حل مسأله برهان توسط مرکز راهبری برهان و مرکز نوآوری آلاء پنجشنب…