دوره شناخت الگوهای رفتاری با رویکرد disk در مکسا برگزار گردید

/
دوره شناخت الگوهای رفتاری با رویکرد disk و کاربرد آن در سازمان در…