/
بنیاد آلاء ضمن ایجاد ارتباطات عمودی و افقی درون سازمانی جهت پیشبر…