با حمایت معاون درمان وزارت بهداشت؛ مرکز جامع کنترل سرطان در موقوفه وزیری احداث می شود

/
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، احمد رضا پورقادری؛ معاون ط…